043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

ITA2565

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=6696#

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=2923

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=2920

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=12795

O3

อำนาจหน้าที่

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=6695

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=4035

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11050

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2020/03/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-5-%E0%B8%9B%E0%B8%B52561-2565%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%81.%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%9A.63.pdf

O5

ข้อมูลการติดต่อ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=16

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

– url : https://www.nonburee.go.th/home/#

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=6694#

– url : http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/category/information-news/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=235

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

– url : https://www.nonburee.go.th/home/#

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=12928

O9

Social Network

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=11518

– url : https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-116476849792135/

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=217

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=12847

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=223

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11783

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=224

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13126

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5-64.pdf

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=226

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11308

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2020/06/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.pdf

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=228

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11478

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=229

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11319

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=209

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13343

O17

E-Service

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=16

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=231

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13162

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=218

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=12205

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=232

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13164

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=234

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13254

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2022/04/CamScanner-04-25-2022-13.56.pdf

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=235

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13102

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=236

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13338

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=237

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13338

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=256

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13296

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=256

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13300

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13304

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11478

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=12565

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13318

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=256

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13300

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13304

– url : http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=246

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13318

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13287

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=255

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13149

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– url : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHI7i2Np0N0HrG0Uf0tpgwoiTzxNcB_2Eqju8IT6cinMFFtw/viewform

– url : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHI7i2Np0N0HrG0Uf0tpgwoiTzxNcB_2Eqju8IT6cinMFFtw/viewform

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=255

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13177

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?page_id=16

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13146

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=209

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=265

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13146

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=246

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13314

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=1

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13287

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=209

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13268

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87-%E0%B9%96%E0%B9%95-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.pdf

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=12253

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=256

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13304

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13287

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=250

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13182

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=251

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13243

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=252

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13250

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

URL

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=256

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13264

– url : https://www.nonburee.go.th/wp-content/uploads/2022/04/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%87.pdf

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

– url : https://www.nonburee.go.th/home/

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?cat=246

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13314

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=11045

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13318

– url : https://www.nonburee.go.th/home/?p=13300

Facebook
Twitter
LinkedIn