กองสวัสดิการและสังคม

นายณรงค์ ขูรูรักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นางสาวจรรยาพร โตรอด

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายศักดิ์ดา ขานเกตุ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ