กองช่าง

นายอานุภาพ จุตาทิศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนัฐพล ทิพฤาตรี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายทวีศักดิ์ เทศพรม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสาววิลาวัลย์ วังระหา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน