สำนักปลัดเทศบาล

นางนฤมล สิงห์เงา

ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอรุณ วงละคร

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอังกูร ภูขลัง

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชนวิชทร์ แก้ววัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเทศบาลตำบลโนนบุรี

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฎฐธิดา จำปาอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายดนัย นันรุ่ง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสุภาพร หารัญดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

จ่าเอกสุรพล หารัญดา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสาวปิยนันท์ วงศ์จำปา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานเทศบาลตำบลโนนบุรี