สำนักปลัดเทศบาล

นางนฤมล สิงห์เงา

ปลัดเทศบาล

นายอรุณ วงละคร

รองปลัดเทศบาล

นายอังกูร ภูขลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชนวิชทร์ แก้ววัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวณัฎฐธิดา จำปาอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายดนัย นันรุ่ง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสุภาพร หารัญดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

จ่าเอกสุรพล หารัญดา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสาวปิยนันท์ วงศ์จำปา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน