กองคลัง

นางวัชราภรณ์ เนตพล

ผู้อำนวยการคลัง

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางพรนภา ลิ้วขอนแก่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวอุบล ประทุมวัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน