1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายกรัตนชัย  ไชยคำมี

นายกเทศบาลตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ 085-7532713

mail: nonburee2542@gmail.com

นางสิริกาญจน์  คำมะภา

รองนายกเทศบาลตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ 084-2730066

mail: nonburee2542@gmail.com

นายดำรง  นาไชยโย

รองนายกเทศบาลตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ093-4470465

mail: nonburee2542@gmail.com

นายณัฐพงศ์ ไชยคำมี

เลขานุการนายกเทศบาลตำบลโนนบุรี

mail: nonburee2542@gmail.com

เบอร์ติดต่อ034-871-566