อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกองของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม