อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองสวัสดิการและสังคม