กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเมืองมน อุ่นสิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิมาน สุระภา

เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน