สมาชิกสภา

                                                                                       

                                                                                   ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี          

                                                                                     

                                                                                  รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

                                                                                                      

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี              สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี 

                                                                                                      

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

 

                                                                                                       

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

                                                                                             

                                        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี                     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี