สมาชิกสภา

  1. นายอรุณ  คงประพัฒน์
  2. ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี
  3. นายสุชาติ  ละมัยขันธ์
  4. รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี