สมาชิกสภา

นายอรุณ วงละคร

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี