คณะผู้บริหาร

นายบุญมี แก่นนาคำ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายทองสุข วงศ์จำปา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายทองใส ปิยะวงศ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายสมหวัง ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เลขานุการนายเทศมนตรี

นายอนันต์ ภูนางาม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี