คณะผู้บริหาร

นายรัตนชัย ไชยคำมี

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายดำรง นาไชยโย

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสิริกาญจน์ คำมะภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายสมหวัง ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เลขานุการนายเทศมนตรี

นายณัฐพงศ์ ไชยคำมี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี