ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562

เทศบาลตำบลโนนบุรีต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย

ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562

           ด้วยวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลโนนบุรีได้ต้อนรับทีมคณะกรรมการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่นิเทศ  แนะนำ  และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นมีการพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยให้ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญธรรม หมู่ที่ 8 ตำบลโนนบุรี  อ.สหัสขันธ์ จ.จังหวัดกาฬสินธุ์ อัปเดทข้อมูลกิจกรรมโดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565