ออกหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนโพดุลในเขตพื้นที่ตำบลโนนบุรี

เทศบาลตำบลโนนบุรีออกหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนโพดุลในเขตพื้นที่ตำบลโนนบุรี

            ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาทีมคณะเทศบาลตำบลโนนบุรี โดยมีนายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี)/ นางสิริกาญจน์  คำมะภา (รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) /นางนฤมล  สิงห์เงา (ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี) /นายอรุณ  วงละคร (รองปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี) หัวหน้าสำนักปลัด /ผอ.กองแต่ละกองหรือตัวแทน/หัวหน้าฝ่ายและพร้อมด้วยทีมงานหน่วยป้องและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกหน่วยลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบภัยจากพายุฝนโพดุลจากต้นไม้ใหญ่โค่นล้มทับหลังคาบ้านและกำแพงรั้วบ้านได้รับความเสียหายจากพายุฝนโพดุลที่ผ่านมาดังกล่าว…..อัปเดทกิจกรรมโดยนางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)***

 

Print Friendly, PDF & Email
20 มกราคม 2565