อบรมผู้นำโนนบุรีรู้ทันโรคภัย ใส่ใจสุขภาวะ ประจำปี 2562

อบรมโครงการผู้นำโนนบุรีรู้ทันโรคภัย ใส่ใจสุขภาวะ ประจำปี 2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการผู้นำโนนบุรีรู้ทันโรคภัย ใส่ใจสุขภาวะ ประจำปี 2562  โดยมีนายรัตนชัย  ไชยคำมี  นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ การอบรมและส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและพิษภัยจากสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับพืช ผัก ผลไม้ ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับสุขภาวะของประชาชน ดังกล่าวทั้งสิ้น และที่สำคัญโรคและภัยเหล่านั้นสามารถป้องกันได้  และสามารถประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ได้ด้วยในครั้งนี้  อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17