การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสหัสขันธ์ และการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดงานในครั้งนี้...อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17