ต้อนรับคณะการการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการฯ หมู่บ้านรักษาศีล 5

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 

      ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ซึ่งวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ตำบลโนนโนนบุรี และวัดบ้านถ้ำปลา ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ติดตามประเมินตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดกาฬสินธุ์  จากคณะกรรมการส่วนกลางได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  โดยมีพระสังฆาธิการ ข้าราชการ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ   พร้อมร่วมกิจกรรมในการออกบูธจำนหน่ายสินค้า OTOP และร่วมจัดนิทรรศการต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย  อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17