พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตราที่121 เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(www.dnp.go.th)


Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17