วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปี ณ หนองสระตลาดสดโนนบุรี และ กิจกรรมอื่นๆ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นางนฤฒล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล นายอรุณ วงละคร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย/ผอ.กอง พรักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปี ณ หนองสระตลาดสดโนนบุรี โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานในพิธี

โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้

๑. การประกวดกระทงสวยงามขนาดใหญ่ ในนาม 11ชุมชนตำบลโนนบุรี 
 ๒. ประกวดนางนพมาศ ในนาม ๑๑ ชุมชนตำบลโนนบุรี
 ๓. การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าไทยพื้นเมือง และการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง
 ๔. พิธีขอขมาและบูชาพระแม่คงคา

**เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาให้คงอยู่สืบไป**

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17