การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี ชั้น 2 เป็นไปอย่างกลมเกลียว

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17