การประเมินความเสี่ยงในการทุจริตของเทศบาลตำบลโนนบุรี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโนนบุรี
—————————–
ด้าน  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาติ ฯลฯ
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
กระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์
การหักล้างเงินยืมทดรอง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนัก/สถาบัน/ภาค สำนักกำรพัสดุและบริหำรทรัพย์สิน
สำนักกำรคลัง

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17