หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 15

กิจกรรมข่าวสาร FACEBOOK

โหลดเพิ่ม

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 – 12.59 น. และ 17.01 – 08.59 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณี / แหล่งท่องเที่ยว / สินค้าชุมชน

1 2 3 5

ข่าวราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 06/12/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกสธ.มท 0819.3/ว291903/12/256403/12/2564
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับกม.มท 0804.6/ว281226/11/256403/12/2564
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอาชีวศึกษา [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว291703/12/256403/12/2564
การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.7/ว291402/12/256403/12/2564
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) และโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)สน.คท.มท 0808.3/ว291002/12/256402/12/2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/21311-2131502/12/256402/12/2564
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2564 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว290902/12/256402/12/2564
ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมใด้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาสน.บถ.มท 0809.6/ว16630/11/256402/12/2564
การขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษากศ.มท 0816.2/ว290802/12/256402/12/2564
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานและประชุมชี้แจงโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21กศ.มท 0816.3/ว290101/12/256402/12/2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะกจ.-01/12/256402/12/2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยากสธ.มท 0819.2/ว285930/11/256402/12/2564
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี 2564กสว.มท 0820.2/ว290001/12/256401/12/2564
การฝึกอบรม (การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กสว.มท 0820.2/ว290201/12/256401/12/2564
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564สน.บถ.มท 0809.2/ว16630/11/256401/12/2564
การมอบแนวทางการปฏิบัติงานของปลัดกระทรวงมหาดไทยสล.มท 0801.2/ว274719/11/256401/12/2564
การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564กศ.มท 0816.3/ว285730/11/256401/12/2564
การโต้แย้งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจำปีสน.บถ.มท 0809.5/ว4001/12/256401/12/2564
การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564กศ.มท 0816.3/ว285830/11/256401/12/2564
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา (กรณีเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กศ.มท 0816.2/ว286030/11/256401/12/2564

ล่าสุด

กิจกรรม/ข่าวสาร