3.2.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน