3.2.4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี