043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ข่าว

หมวดหมู่

Category: 2.2 การปฏิบัติงาน

ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือมาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นและไม่ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน