สรุปรายรับประจำปี 2559

และ แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ไตรมาสที่ 1-2 เดือนตุลาคม2562-เดือน มีนาคม 2563

แผนการใช้เงินของกองสวัสดิการและสังคม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562

แผนการใช้เงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/img270.pdf
Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563