มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของ

เทศบาลตำบลโนนบุรี

           มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของ
    องค์การบริหารส่วนตำาบลโนนบุรี

มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนบุรี

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563