สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(รายเดือน) เดือน ธันวาคม 2561 งบประมาณ ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(รายเดือน) เดือน ธันวาคม 2561 งบประมาณ ประจำปี 2562

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563