กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเมืองมน อุ่นสิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวแรงใจ วงษ์ดี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

นางวิมาน สุระภา

เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน