043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
๑. ช่องทางร้องเรียน
– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี
– ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ ๐34-871566, หมายเลขโทรสาร 034-871613
– ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโนนบุรี
– ช่องทางออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์http://nonburee2542.go.th, เพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/เทศบาลตำบลโนนบุรี,
อีเมล์ info@dla.go.th
๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ตามข้อที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งฌบาะ
แสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดท าหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี พิจารณาลงนาม
ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน
ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ เทศบาลเมืองสามพราน รับรายงาน
และติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี
ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์
ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี)

กระบวนการร้องทุกข์ล่าสุด 2

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ