043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

เชิญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

รับฟังความคิดเห็น พรก. บ้านเมืองที่ดีงานอัน

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ