Previous
Next
Previous
Next

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวกิจกรรมของหน่วยงาน

ระบบสารสนเทศ อปท.

หมวดหมู่

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 16/08/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10577-1064615/08/256516/08/2565
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกจ.มท 0802.3/ว246211/08/256516/08/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10647-1071915/08/256516/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถามกศ.มท 0816.3/ว249616/08/256516/08/2565
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.1/ว250116/08/256516/08/2565
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กค.มท 0803.3/ว249516/08/256516/08/2565
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลายกศ.มท 0816.1/ว250716/08/256516/08/2565
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.3/ว250416/08/256516/08/2565
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]กยผ.มท 0815.4/ว250816/08/256516/08/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565กพส.มท 0810.8/ว248915/08/256516/08/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.3/ว249916/08/256516/08/2565
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเตรียมการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]กยผ.มท 0815.4/ว250816/08/256516/08/2565
การจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรตัวคูณสำหรับ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.3/ว250416/08/256516/08/2565
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบททางสังคมที่หลากหลายกศ.มท 0816.1/ว250716/08/256516/08/2565
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกจ.มท 0802.3/ว246211/08/256516/08/2565
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กค.มท 0803.3/ว249516/08/256516/08/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.3/ว249916/08/256516/08/2565
ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ห่างไกลระบบส่งไฟฟ้าในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.1/ว250116/08/256516/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณามอบหมายสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมตอบแบบสอบถามกศ.มท 0816.3/ว249616/08/256516/08/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10577-1064615/08/256516/08/2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.2/10647-1071915/08/256516/08/2565
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565กพส.มท 0810.8/ว248915/08/256516/08/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้ากค.มท 0803.3/ว249115/08/256515/08/2565
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]กค.มท 0803.3/ว249015/08/256515/08/2565
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2565 [เอกสารแนบ]สน.คท.มท 0808.2/ว245911/08/256515/08/2565
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฏาคม 2565 [เอกสารแนบ]สน.คท.มท 0808.2/ว245811/08/256515/08/2565
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566กพส.มท 0810.8/ว241709/08/256515/08/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว247211/08/256515/08/2565
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : หลักสูตร (นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่อง ระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ)กพส.มท 0810.6/ว246511/08/256515/08/2565
สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566สน.บถ.มท 0809.3/ว246411/08/256515/08/2565
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565กสธ.มท 0819.3/ว245411/08/256515/08/2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง