043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

สัญลักษณ์และความหมาย

รูปดวงตราเครื่องหมายของเทศบาล
ตำบลโนนบุรี เป็นรูป วงกลมมีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร

พระ หมายถึง พระพรหมภูมิปาโล  พระคู่บ้าน
คู่เมืองชาวอำเภอสหัสขันธ์ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี   
พุทธศักราช  2511 พร้อมการตั้งเมือง
อำเภอสหัสขันธ์

สีขาวล้อมรอบวงกลม หมายถึง  ศาสนา  
ตำบลโนนบุรี เป็นเมืองพระพุทธศาสนา เมืองแห่งธรรมะ

สีน้ำเงิน หมายถึง ชาติ และอีกความหมาย   
หมายถึง น้ำ ตำบลโนนบุรีมีพื้นที่ติดกับ
อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยปลานานาพันธุ์

ดอกบานบุรี   หมายถึง ดอกไม้ประจำ
ตำบลโนนบุรี  มีลักษณะเป็นไม้เลื้อย
ที่มีการผลัดใบโดยธรรมชาติมีดอกสีเหลืองสวยงาม

 

Facebook
Twitter
LinkedIn