043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

สมุดโทรศัพท์ ติดต่อ

คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นายรัตนชัย  ไชยคำมี
นายกเทศมนตรี
085-7532713
นายดำรง  นาไชยโย
รองนายกเทศมนตรี
093-4470465
นางสิริกาญจน์  คำมะภา
รองนายกเทศมนตรี
084-2730066
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนุรักษ์ เกษมโสภา
ประธานสภาเทศบาล
086-2283675
นายทองสุข  วงศ์จำปา
รองประธานสภาเทศบาล
085-0051514
นางนิลุบล  โรจน์รุ่งสถิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล
082-7385643
นายอรุณ  คงประพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
080-4081254
นายทองใส  ปิยะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
085-1581887
นายอนันต์  ภูนางาม
สมาชิกสภาเทศบาล
083-2915571
นายประสิทธิ์  พวงบุบผา
สมาชิกสภาเทศบาล
083-6743533
นายคำตัน  สิงห์หาโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
085-0036317
นางสังคม  กันทา
สมาชิกสภาเทศบาล
087-2255532
นายอมร  อินธิศาตร
สมาชิกสภาเทศบาล
088-0317618
นายสุชาติ  ละมัยขันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
081-0604737
นายยุทธนา  ปรีดี
สมาชิกสภาเทศบาล
081-1834292
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างฯลฯ
นางนฤมล  สิงห์เงา
ปลัดเทศบาล
080-7413377
นายอรุณ  วงละคร
รองปลัดเทศบาล
089-6128637
สำนักปลัดเทศบาล
ส.อ.วัชรินทร์   บุบผาเดช
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
087-4208966
นางอังคณา  บุญตาแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
086-9760026
นายจิรนิติ์  อินอุ่นโชติ
นิติกร
083-3478202
นายชนวิชทร์  แก้ววัน
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
088-3085227
นายดนัย  นันรุ่ง
จนท.บริหารงานทะเบียน
และบัตร
083-2839198
น.ส.ณัฏฐธิดา  จำปาอ่อน
บุคลากร
085-0149867
น.ส.พักตร์ศิริ  ผลเรือง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
088-4940664
น.ส.สุภาพร  ผารุธรรม
จนท.บริหารงานทั่วไป
087-4380555
พ.จ.ท.ชัชวาลย์  ไชยเทพ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
084-5990649
นายพจนา  ชารีรักษ์
พนักงานเทศกิจ
090-8478017
นายประเวช  โตรอด
พนักงานขับรถยนต์
081-2628051
น.ส.ศิรินยา  สมหวัง
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
080-7350295
นายทองย้อย  ภูชมบ่อ
พนักงานขับรถดับเพลิง
087-4902007
นายศราวุฒิ  โตรอด
พนักงานขับรถดับเพลิง
083-4516299
นายเสาร์  ใสศรีดา
พนักงานชับรถยนต์
082-1396764
นายเรืองชัย  ไชยคำมี
ผู้ช่วยนิติกร
086-2377698
กองคลัง
นางวัชราภรณ์  เนตพล
ผู้อำนวยการกองคลัง
081-7396221
น.ส.นภัสสร  ศรีไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
085-7530296
นางพรนภา  ลิ้วขอนแก่น
นักวิชาการพัสดุ
089-9401707
น.ส.วราพร  อ่อนสำอางค์
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
085-4644978
น.ส.นฤมล  ธรรมสินธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี
083-3344092
กองช่าง
นายอานุภาพ  จุตาทิศ ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนัฐพล  ทิพฤาตรี
วิศวกรโยธา
080-3171819
นายวิฑูรย์  ไชยเทพ
นายช่างไฟฟ้า
081-0550028
นายไพรัตน์  ลิ้วขอนแก่น
นายช่างโยธา
084-2601433
นายทวีศักดิ์  เทศพรม
นายช่างโยธา
081-3801793
นางเบญญา  แสงกล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
090-8482036
นายฤาชา  วิระพันธุ์
ผู้ช่วยช่าง
089-9378901
นายสมมรรค  ชุ่มเรืองศรี
พนักงานสูบน้ำ
086-2299687
นายชุมพล  ศรีมามาศ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
087-4907422
นางปนัดดา  ศิลาพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
089-9446798
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายเมืองมน  อุ่นสิม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข7
รักษาการผอ.กองสาธารณสุขฯ
089-45728901
นางวิมาน  สุระภา
เจ้าพนักงานธุรการ
084-7978055
น.ส.ละอองดาว  ภูทองก้าน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
086-2307287
นายยศทวี  โพธิ์งาม
พนักงานขับรถขยะ
082-7351107
นายธรรมรงค์  จักษุธรรม
พนักงานขับรถขยะ
087-2206072
นายบุญทัน  อินทรรักษา
พนักงานขับรถ
เครื่องจักรกล
084-5900339
กองการศึกษา
นายทองสมุทร  คำมะภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
087-2307130
นางอัจฉริยา  เทศพรม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
081-3207226
นางอริญญา  พิกุล
นักวิชการศึกษา
089-2789391
นายศิขรินทร์  ศรีหริ่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
087-6523813
นางวิลาวัลย์  ภูหนองโอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
084-7912992
นางประยูร  มะโนเอื้อ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
085-4534789
นางเยาวรัตน์  บันนามน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
089-4203618
นางจรรยพร  บุญจันศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
083-3505110
น.ส.เบญจศิลป์  อิ่มเจือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
084-8961521
กองสวัสดิการและสังคม
นายณรงค์  ขูรูรักษ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
และสังคม
080-7450100
นางสาวจรรยาพร  โตรอด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
085-0051514
นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ
นักพัฒนาชุมชน
085-1267719
จ.ส.อ.สมคะเณ  จันทร์ดี
เจ้าพนักงานธุรการ
087-2153636
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอาทิตย์   ไชยราช พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวัชรินทร์  โตรอด พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิสันต์  มะโนเอื้อ พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ทิพวรรณ  สิมพันธุ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
088-3293674
น.ส.อรทัย  พันธุ์พิพิธ พนักงานจ้างเหมาบริการ
089-2760756
นายจันทร์หอม  อาษาพัฒน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุกูล  ศรีหริ่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิชิต  ถิ่นนารัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวัชรพันธุ์  เอกตาแสง พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชิงชัย  จันทะเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ
087-8597905
นายพิชิต  บุญเริ่ม พนักงานจ้างเหมาบริการ
088-7465549
นายสุขสันต์  จิตต์สะอาด พนักงานจ้างเหมาบริการ
081-1134890
นายสุดสาคร  จาบทอง พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุบล  พิเนตร พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-5903990
นางสมพงษ์  ศิรินาม พนักงานจ้างเหมาบริการ
087-7984953
นายสุริยา  บุญสา พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-6016390
นายบุญมี  ไชยศิริ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสังคม  สังฆะนาม พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-4182422
นายสุริยา  อาษาพัฒน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-8520536
นายธนวัตร  กาละมุล พนักงานจ้างเหมาบริการ
085-0004050
นายเสนีย์   รินเตชะ พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.รุ่งนภา  ศิรินาม พนักงานจ้างเหมาบริการ
081-6505826
นายสุวิทย์  รัตนภักดี พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.กมลทิพย์  การรัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
089-8429287
นางสาวอุมาพร  ภูผาสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ
082-7359871
นายเมฆินทร์  อำนาจเจริญ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางอำพร  เห็มชูยิ่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายมฤคพล  วิระพันธฺุ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-1981204
นายยศยง  ศรีดารา พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-8392133
นายฐานะ  ฆารไสย พนักงานจ้างเหมาบริการ
090-3365358
นายเทวัญ  บุญป่อย พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-6034282
นายจันทร์  พุทธไธสงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
090-8600447
นายบัวสุวรรณ์  ศุภอุดร พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-2314043
นางมงคล  พิมพ์พิลา พนักงานจ้างเหมาบริการ
084-4340521
นายอุทิศ  ภูพาดแร่ พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-4150297
นายบุญมี  สนธิสุข พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอนุรักษ์  โทรัตน์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
086-8622464
นายกฤษณ์  เอกตาแสง พนักงานจ้างเหมาบริการ
083-3429296
นายโอภาส  อักษรพิมพ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมชาติ  ราชกิจ พนักงานจ้างเหมาบริการ
088-1848698
นายพีระศักดิ์  ขะโยปัญ พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.กนกวรรณ  โตรอด พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวิรัตน์  โชติวิเชียร พนักงานจ้างเหมาบริการ
089-8431697
นายประดิษฐ์  รัตนภักดี พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-1590654
นายจรวย  นันทประดิษฐ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
080-4116522

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนบุรี

หมายเลขโทรศัพท์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
หมู่ที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
1
นายบุญแยัม  ศรีดารา
ผู้ใหญ่บ้าน
089-4217774
นายสมศักดิ์  เกษมโสภา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวรัชฏา  วังระหา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2
นายวิวุฒิ  คำมะภา
กำนันตำบลโนนบุรี
087-9491177
นางสุนันทา  จัตวากูล          
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
089-0904319
นางวิไลวรรณ   พิมพ์พะโส  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
085-4583383
3
นายนิยม   เจริญศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน
089-9428430
นายธีระวัฒน์  ศิลาอ่อน      
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางสำลี  ปิ่นเมือง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
4
นางจันทนี  สุทธิทักษ์
ผู้ใหญ่บ้าน
083-3620858
นายชารี  ศรีอาภรณ์            
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
080-7558843
นายอภิธาร   หมอกวงศ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
083-6745766
นางวันเพ็ญ   สุทธิทักษ์
แพทย์ประจำตำบลโนนบุรี
083-3617152
นายไพรัช  ปรีจำรัส              
สารวัตรกำนันตำบลโนนบุรี
085-4633369
5
นายสังวาน   ภูอาพิศ
ผู้ใหญ่บ้าน
087-2236890
นายบุญมี   อิ่มสง่า              
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นางทองริ้ว   บุญอุ้ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
6
นายทองใส  สิงห์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน
084-4029825
นายสมญา  ศิลาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
087-8588679
นางสำราญ   ภูซ้ายศรี          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
085-4592106
7
นายอนุสรณ์  คณะศรี ผู้ใหญ่บ้าน
082-3099194
นายธงชัย   สีหราช                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
087-4253858
นายเสกสรร   ชัยมาตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
087-3274243
8
นางสุมีนา   ทองงาม ผู้ใหญ่บ้าน
089-9438287
นายบุญลอด    บุญสุข         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
090-3570562
นายทศพร   อิ่มประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
085-4549027
9
นายคำใหม่  แก้วกุมาร ผู้ใหญ่บ้าน
086-2224213
นายชารี   ขนทรัพย์               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
080-4131576
 นายพงษ์ไทย แถวสามารถ          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
086-7962372
10
นายศักรินทร์   ฉายถวิล ผู้ใหญ่บ้าน
083-3445271
นายอดิศร   ศรีวิฆาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
084-2603022
นายสมพงษ์  ฉลาดเจน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
082-2179005
11
นางทัศนีย์   ศรีหริ่ง                ผู้ใหญ่บ้าน
086-2397236
นางเบญจวรรณ   ภูน้ำเสียง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
089-5721460
นายเชษชัย  เนื่องสุมาลย์     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
088-7337340
นายกองสี   สีหะพรม สารวัตรกำนันตำบลโนนบุรี
087-2158341

Facebook
Twitter
LinkedIn