043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

สำนักปลัดเทศบาล

นางนฤมล สิงห์เงา

ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอรุณ วงละคร

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอังกูร ภูขลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

นายชนวิชทร์ แก้ววัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางอมรรัตน์ สอนสุด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เทศบาลตำบลโนนบุรี

นายดนัย นันรุ่ง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เทศบาลตำบลโนนบุรี

นางสุภาพร หารัญดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกสุรพล หารัญดา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นารศุภกิจ แสนมั่น

นิติกรปฏิบัติการ

นายวิเชฐ ภูคงคา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปิยนันท์ วงศ์จำปา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn