สำนักปลัดเทศบาล

นางนฤมล สิงห์เงา

ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอรุณ วงละคร

รองปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายอังกูร ภูขลัง

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายชนวิชทร์ แก้ววัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอมรรัตน์ สอนสุด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกันยกร จำปาอ่อน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายดนัย นันรุ่ง

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการเทศบาลตำบลโนนบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสุภาพร หารัญดา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

จ่าเอกสุรพล หารัญดา

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นางสาวปิยนันท์ วงศ์จำปา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน