043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

สมาชิกสภา

นายอรุณ คงประพัฒน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายสุชาติ ละมัยขันธ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายปิยวัฒน์ พุทไธสงค์

สมาชิสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสาวปิยาภัสร์ ภูกงลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสาววันเพ็ญ สุทธิทักษ์

สมาชิสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสำราญ ภูซ้ายสี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายธงชัย สีหราช

สมาชิสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายคำตัน สิงหาโคตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายณฐพงศ ศรีรัตนพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายดำรง วังระหา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

ร.ต.อ.ธวัชชัย พิมพะโส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายอักษร ธรรมสินธุ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายอรุณ วงละคร

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

Facebook
Twitter
LinkedIn