สมาชิกสภา

นายอรุณ คงประพัฒน์

ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายสุชาติ ละมัยขันธ์

รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี

นายปิยวัฒน์ พุทไธสงค์

สมาชิสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสาวปิยาภัสร์ ภูกงลี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสาววันเพ็ญ สุทธิทักษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นางสำราญ ภูซ้ายสี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายธงชัย สีหราช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายคำตัน สิงหาโคตร

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 1

นายณฐพงศ ศรีรัตนพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายดำรง วังระหา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

ร.ต.อ.ธวัชชัย พิมพะโส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายอักษร ธรรมสินธุ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี เขต 2

นายอรุณ วงละคร

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี