คณะผู้บริหาร

นายบุญมี แก่นนาคำ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์โทร: 081-729-8584

Mail : nonburee2542@gmail.com

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายทองสุข วงศ์จำปา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์โทร: 081-262-8917

Mail : nonburee2542@gmail.com

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายทองใส ปิยะวงศ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์โทร: 085-1581887

Mail : nonburee2542@gmail.com

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

นายสมหวัง ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์โทร: 080-175-4214

Mail : nonburee2542@gmail.com

เลขานุการนายเทศมนตรี

นายอนันต์ ภูนางาม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์โทร: 097-985-2243

Mail : nonburee2542@gmail.com