043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

คณะผู้บริหาร

นายบุญมี แก่นนาคำ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
เบอร์โทร: 081-729-8584
Mail : nonburee2542@gmail.com

นายทองสุข วงศ์จำปา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
เบอร์โทร: 081-262-8917
Mail : nonburee2542@gmail.com

นายทองใส ปิยะวงศ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
เบอร์โทร: 085-1581887
Mail : nonburee2542@gmail.com

นายสมหวัง ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
เบอร์โทร: 080-175-4214
Mail : nonburee2542@gmail.com

นายอนันต์ ภูนางาม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
เบอร์โทร: 097-985-2243
Mail : nonburee2542@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn