043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเมืองมน อุ่นสิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวแรงใจ วงษ์ดี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

นางวิมาน สุระภา

เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn