กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเมืองมน อุ่นสิม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวแรงใจ วงศ์ดี

นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ

นางวิมาน สุระภา

เจ้าพนักงานธุระการชำนาญงาน