กองสวัสดิการและสังคม

นายณรงค์ ขูรูรักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายศักดิ์ดา ขานเกตุ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พันจ่าเอกคมสัน บัวใหญ่

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน