043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

กองสวัสดิการและสังคม

นายณรงค์ ขูรูรักษ์

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

นายศักดิ์ดา ขานเกตุ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พันจ่าเอกคมสัน บัวใหญ่

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

Facebook
Twitter
LinkedIn