043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

กองช่าง

นายอานุภาพ จุตาทิศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนัฐพล ทิพฤาตรี

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ว่าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาววิลาวัลย์ วังระหา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn