043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

กองคลัง

นางวัชราภรณ์ เนตพล

ผู้อำนวยการกองคลัง

196314

นางทิชากร สวนาการณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

นางพรนภา ลิ้วขอนแก่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวชุรีพร สาแขม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวอุบล ประทุมวัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

Facebook
Twitter
LinkedIn