กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวัชราภรณ์ เนตพล

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

นางพรนภา ลิ้วขอนแก่น

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวชุรีพร สาแขม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

นางสาวอุบล ประทุมวัน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน