043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

กองการศึกษา

นายทองสมุทร คำมะภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิขรินทร์ ศรีหริ่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ว่าง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเบญญาภา แสงกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเยาวรัตน์ บันนามน

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ว่าง

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

Facebook
Twitter
LinkedIn