กองการศึกษา

นายทองสมุทร คำมะภา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายศิขรินทร์ ศรีหริ่ง

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางอริญญา พิกุล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางเบญญาภา แสงกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางเยาวรัตน์ บันนามน

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

นางประยูร มะโนเอื้อ

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย