043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล

เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล


การบริการ

หากเปลี่ยนชื่อตัวหรือนามสกุล ให้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แก้ไขชื่อหรือนามสกุลในทะเบียนบ้าน หากไม่ยื่นภายในกำหนดต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

หลักฐาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. บัตรฯ เดิม
3. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
4. เสียค่าธรรมเนียม 20 บาท

Facebook
Twitter
LinkedIn