043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

การขออนุญาตประกอบการ

การขออนุญาตประกอบการ


ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน

 • รายเก่า : ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
 • รายใหม่ : ก่อนเปิดดำเนินการ
  • ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามเกณฑ์ พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน 30 วัน
  • ใบอนุญาตมีกำหนดอายุ 1 ปี
  • อัตราค่าใบอนุญาติ และค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเทศบัญญัติ

กิจการที่ต้องขออนุญาต

 • กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 • การจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
Facebook
Twitter
LinkedIn