043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายบุญมี  แก่นนาคำ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 081-7298584

Email:boonmee.c9406@gmail.com

 

นายทองสุข  วงศ์จำปา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 081-2628917

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายทองใส  ปิยะวงศ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 085-1581887

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายสมหวัง  ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 080-1754214

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายสมหวัง  ไชยคำมี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 097-9852243

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

Facebook
Twitter
LinkedIn