1.1.2 ข้อมูลผู้บริหาร

นายบุญมี  แก่นนาคำ

นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 081-7298584

Email:boonmee.c9406@gmail.com

 

นายทองสุข  วงศ์จำปา

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 081-2628917

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายทองใส  ปิยะวงศ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 085-1581887

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายสมหวัง  ไชยคำมี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 080-1754214

Email:Nonburee2542@gmail.com

 

นายสมหวัง  ไชยคำมี

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี

เบอร์ติดต่อ: 097-9852243

Email:Nonburee2542@gmail.com