ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

    ด้วยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลโนนบุรี และเทศบาลโนนบุรีและทุกภาคส่วน
รวมทั้งประชาชนทุกหลังคาเรือนจะได้จัดตั้งกฐินสามัคคีตำบลโนนบุรีขึ้น
เพื่อทอดถวาย ณ วัดตาดแม่นายเทพนิมิต ม.๔ วัดเจริญธรรม
ตำบลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
อัพเดทภาพ/กิจกรรมโดย นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ

Print Friendly, PDF & Email