043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1 คน 1ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับอำเภอสหัสขันธ์ และหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้แก่ส่วนราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ในอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  คงรอด (นายอำเภอสหัสขันธ์) นายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ 1 ฝน 1คน 1 ต้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์และหน้าเทศบาลตำบลโนนบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเป็นการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ รู้สึกรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ อัปเดทข้อมูล/กิจกรรมโดยนางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัมนาชุมชนชำนายการ)

 

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ