043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลโนนบุรี
—————————–
ด้าน  ๑. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติ อนุญาติ ฯลฯ
 ๒. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้งบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
กระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องมีการลงทะเบียนทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) หรือลงบัญชีสินทรัพย์
การหักล้างเงินยืมทดรอง
การเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนัก/สถาบัน/ภาค สำนักกำรพัสดุและบริหำรทรัพย์สิน
สำนักกำรคลัง

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ