043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

การจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

ด้วยวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกับทุกภาคส่วน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 ณ บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอสหัสขันธ์ โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด  นายอำเภอสหัสขันธ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสหัสขันธ์ และการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดงานในครั้งนี้...อัปเดตข้อมูล/กิจกรรม โดยน.ส.เสาวคนธ์ วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ